Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.
Celem projektu „Fabryka Innowacji” jest wspieranie innowacyjnych inicjatyw środowisk akademickich.

Głównym problemem dla powstawania i rozwoju nowych firm jest zapewnienie im finansowania na wczesnym etapie rozwoju, praktycznie na etapie pomysłu. Zjawisko to potęguje się obecnie w związku z kryzysem finansowym i zwiększoną awersją do ryzyka. W czasach „ostrożnego” finansowania na rynkach kapitałowych w nowe przedsięwzięcia, szczególnie typu start-up mamy do czynienia ze zjawiskiem przenoszenia inwestycji w stabilne biznesy. Z jednej strony ograniczając ryzyko inwestycyjne z drugiej zaś uruchamiając większe strumienie gotówki niż dla nowych przedsięwzięć na etapie początkowym. W rezultacie nie ma na rynku podmiotów, które są w stanie zainwestować w pomysł (stosunkowo małe środki ale bardzo duże ryzyko i konieczność posiadania bardzo wyspecjalizowanej wiedzy). Pozostają środki własne pomysłodawców. Ale ryzykowanie na tak wczesnym etapie kilkudziesięciu tysięcy złotych bardzo często wykracza poza możliwości pomysłodawców. W rezultacie wiele doskonałych pomysłów nie zostaje wdrożonych a wielu utalentowanych ludzi podejmuje pracę dla międzynarodowych korporacji, nie mając środków, żeby zrealizować własne marzenia i pracować dla siebie.

Fabryka Innowacji chce wypełnić tę lukę. Chcemy pomagać pomysłodawcom już na etapie przekształcenia autorskiego pomysłu w profesjonalnie przygotowany Biznes Plan wraz z ekspertyzami technologicznymi, analizą wykonalności, analizą finansową, analizą ryzyka, szczegółowym planem wytworzenia produktu i ewentualnie w dalszej fazie: badaniami rynku, planem marketingowym, planem sprzedaży i uruchomieniem komercyjnym firmy (założeniem firmy), pomocą prawną w kwestiach handlowych. W dalszej kolejności, jeśli pomysł szczęśliwie się rozwija, pomagamy znaleźć inwestorów lub wejść na rynki kapitałowe (np.: NewConnect) wychodząc w ten sposób z firmy i inwestując tak wypracowany zysk w nowe pomysły.

Fabryka Innowacji zamierza się skoncentrować na projektach związanych z zastosowaniem nowoczesnych technologii  Inernet/Mobile w rozwój i wspieranie projektów z obszarów  handlu i Pieniądza Elektronicznego, Ochrony Środowiska oraz Edukacji.

Europejskie uniwersytety w ślad za amerykańskimi, coraz większą wagę przywiązują do transferu technologii. Główne korzyści to dodatkowe przychody, tworzenie wizerunku uczelni, której absolwenci i pracownicy naukowi nie tylko reprezentują wysoki poziom merytoryczny, ale także są twórcami i beneficjentami sukcesu ekonomicznego związanego z komercjalizacją technologii. Pozyskiwanie innowacyjnych pomysłów poprzez wykorzystanie potencjału środowisk akademickich to mechanizm zapewniający stały dopływ wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii oraz możliwość ich weryfikacji przy wsparciu autorytetów branżowych i ekspertów technologicznych w osobach pracowników dydaktycznych uczelni. Profesjonalne wsparcie projektów poprzez udział ekspertów biznesowych z rynku  pozwoli na połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową co powinno zaowocować powstaniem firm, biznesów z dużą szansą na zaistnienie i rozwój na konkurencyjnym rynku. Fabryka Innowacji zapewni właściwy dobór projektów/pomysłów poprzez stworzenie profesjonalnego środowiska naukowo- badawczego do ich weryfikacji na etapie wykonalności i atrakcyjności technologicznej.

Następnym istotnym elementem jest zapewnienie kadry menedżerskiej najlepiej rekrutowanej ze środowiska akademickiego i przygotowanie jej poprzez transfer wiedzy i profesjonalną opiekę do roli prowadzenia projektów, a w przyszłości do zarządzania powstałymi firmami.

Transfer nowoczesnych technologii dla potrzeb rynku odbiorców poprzez wspieranie inicjatyw pochodzących ze środowisk akademickich przy profesjonalnym wsparciu specjalistów biznesowych da w końcowym etapie efekt innowacyjności zarówno po stronie technologii jak i kultury oraz wysokiej jakości biznesowej.

Dodatkowym aspektem prowadzonych działań przez Fabrykę Innowacji jest pobudzenie i wsparcie działań biznesowych szeroko rozumianego środowiska akademickiego. Zarówno wykładowcy jak i studenci coraz częściej mają potrzebę realizacji swoich planów nie tylko poprzez działania naukowe ale również poprzez działania biznesowe. Możliwość tworzenia komercyjnych przedsięwzięć dodatkowo może wzmocnić potrzebę rozwoju naukowego kadry naukowej i studentów ośrodków akademickich.