Logo
polskiangielski
Zgłoszenia projektów
Zgłoś swój projekt do Fabryki Innowacji.
Fabryka Innowacji
Fundacja TE-S przyjmuje Innowacyjne Pomysły Biznesowe do powołałanej w 2009 r. "Fabryki Innowacji". Celem Fabryki Innowacji jest obsługa i organizacjia działań związanych z inicjowaniem innowacyjnych przedsięwzięć opartych na nowych technologiach.

Wyciąg z

STATUTU FUNDACJI


§ 2
Fundacja jest organizacją apolityczną; powstrzymuje się od faworyzowania lub dyskryminowania jakichkolwiek orientacji religijnych czy światopoglądowych oraz popierania organizacji politycznych.


§ 7
Cele Fundacji:
 1. Organizowanie i wspieranie edukacji, głównie w zakresie ekonomiczno-społecznym, przyczynianie się do rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Wspieranie demokratycznej, pluralistycznej kultury politycznej wszystkich warstw społeczeństwa.
 3. Promowanie przedsiębiorczości w społeczeństwie oraz promowanie angażowania się biznesu w instytucje publiczne i społeczne.
 4. Kształtowanie postaw obywatelskich oraz propagowanie znajomości ekonomicznych mechanizmów rynkowych.
 5. Promowanie osiągnięć społeczno-gospodarczych Polski w kraju i za granicą.
 6. Działanie na rzecz trwałego i twórczego włączenia Polski w główne nurty rozwojowe gospodarki światowej.
 7. Wspieranie instytucji publicznych i społecznych służące zachowaniu dziedzictwa narodowego.

§ 8
Realizując cele określone w § 7 Fundacja:
 1. inicjuje, tworzy warunki i organizuje badania dotyczące procesów transformacji gospodarczej w kraju i zagranicą oraz wykorzystuje ich wyniki dla celów edukacyjnych i informacyjnych;
 2. uczestniczy w opracowywaniu i unowocześnianiu programów nauczania i szkolenia, głównie w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej, a także w ich upowszechnianiu;
 3. współdziała z fachowymi instytucjami w tworzeniu programów edukacyjnych dla różnych form kształcenia;
 4. współdziała z fachowymi instytucjami w prowadzeniu badań na temat wiedzy i postaw społecznych i ekonomicznych społeczeństwa;
 5. współpracuje z samorządami, administracją państwową i gospodarczą, innymi organizacjami, firmami, stowarzyszeniami społecznymi, krajowymi i zagranicznymi w zakresie objętym działalnością Fundacji;
 6. organizuje i współorganizuje krajowe i międzynarodowe zjazdy, kongresy, seminaria, fora dyskusyjne, sympozja, konferencje, odczyty, wykłady, konsultacje, konkursy, a także organizuje i finansuje stypendia i podróże studyjne;
 7. inicjuje, wspiera i prowadzi badania naukowe;
 8. przyznaje nagrody i wyróżnienia w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji;
 9. tworzy inne instytucje służące realizacji celów statutowych Fundacji;
 10. udziela pomocy i poparcia wszelkim przedsięwzięciom służącym rozwojowi życia kulturalnego i gospodarczego;
 11. organizuje zbiórki pieniężne i pozyskuje sponsorów krajowych i zagranicznych dla wsparcia przedsięwzięć w zakresie objętym działalnością Fundacji;
 12. jeżeli siedzibą Fundacji jest obiekt zabytkowy Fundacja może remontować, przeprowadzać renowacje i zapewnić utrzymanie obiektu zachowując jego zabytkowy charakter.

§ 9
Fundacja realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem oraz niniejszym statutem.


§ 11
Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.


§ 13
Rada Fundacji:
 1. wytycza główne kierunki działalności Fundacji,
 2. uchwala programy działania,
 3. ukierunkowuje Fundację merytorycznie,
 4. wspiera opiniami i ekspertyzami programową działalność Fundacji,
 5. dokonuje oceny działalności Fundacji,
 6. dokonuje okresowych ocen działalności Zarządu,
 7. zatwierdza roczne sprawozdanie i bilans,
 8. podejmuje decyzje o połączeniu z inną fundacją,
 9. udziela Zarządowi Fundacji absolutorium,
 10. wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 11. rozpatruje i podejmuje uchwały dotyczące rocznego budżetu Fundacji.

§ 16
Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje działalnością Fundacji, podejmując decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności:
 1. sprawuje zarząd nad majątkiem Fundacji;
 2. tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji;
 3. uchwala regulamin pracy Zarządu i inne regulaminy wewnętrzne;
 4. przygotowuje posiedzenia Rady Fundacji;
 5. decyduje o strukturze organizacyjnej Fundacji i ustala liczbę stałych pracowników i osób czasowo współpracujących z Fundacją, jak również określa zasady ich pracy i wynagradzania;
 6. ustala podział pracy pomiędzy członków Zarządu;
 7. opracowuje projekty programów działania Fundacji i planów ich realizacji;
 8. ustala zasady i wysokości przyznawanej przez Fundację pomocy finansowej, w tym stypendia, nagrody i dotacje;
 9. rozpatruje sprawozdania doraźnych zespołów kontrolnych, opinie komisji problemowych i zespołów konsultantów;
 10. uchwala regulamin zwrotu kosztów i wydatków osobom, które je poniosły w związku z działalnością Fundacji;
 11. uchwala instrukcje w zakresie administrowania i działalności finansowo-gospodarczej;
 12. opracowuje plany i bilanse finansowe oraz sprawozdania roczne z działalności Fundacji;
 13. przedstawia na żądanie ministra właściwego dla spraw edukacji narodowej sprawozdania z działalności członków Zarządu, programy działania oraz analizy prawidłowości wykorzystania środków finansowych i innych składników majątku Fundacji.

§ 17
Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym przez Zarząd.